Tájékoztató személyes adat kezelésével kapcsolatban

Sörtúra látogatók részére

 Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban GDPR) alapján minden személyes adatokat kezelő, ez alapján adatkezelőnek minősülő személy köteles megfelelően tájékoztatni az érintetteket, mielőtt megkezdené a személyes adatok kezelését. A Dreher Sörgyárak Zrt. mint adatkezelő, az Ön, mint érintett személyes jogainak védelme érdekében és egyben jogszabályi kötelezettségeinek is eleget téve a következő információkat szeretné megosztani Önnel:

Az adatkezelési tevékenység megnevezése: Sörtúrára való regisztráció

Az adatkezelő adatai

 • Az adatkezelő adatai: Dreher Sörgyárak Zrt. (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.),
 • Az adatkezelő elérhetőségei: adat@asahibeer.hu (e-mail), +36 80 373 437 (telefon)
 • Az adatkezelő képviselője: az Igazgatóság cégnyilvántartásban feltüntetett tagjai
 • A képviselő elérhetőségei: fenti elérhetőségek
 • Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adat@asahibeer.hu

A kezelt adatok

 • A kezelt adatok kategóriái: személyes adatok
 • A konkrét kezelt adatok: jelentkezők neve, e-mail címe és telefonszáma

Az adatkezelés célja: A látogatók regisztrációja és adatainak dokumentálása élelmiszerbiztonsági okokból.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek (élelmiszerbiztonsági követelmények teljesítése)
 • Az adatkezelés jogszabályi alapja:
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42 és 2:43. §;
  • az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendele

Adattovábbítás

 • Adatfeldolgozók neve: Aradi Dominik és Karancsi János (túravezetők)
 • Adatfeldolgozó neve és székhelye: Magyar Hosting Kft.; 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (weboldal tartalomszolgáltatás)
 • Adatfeldolgozó neve és székhelye: Magyar Hosting Kft.; 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (weboldal hosting)
 • EGT-n kívülre nem történik adattovábbítás.

 

Az adatkezelés időtartama: A regisztrácótól számított legfeljebb 1 év.

Az érintettek jogai

 • Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Önnek jogában áll kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatóság

Panasz és jogorvoslat

 • Adatvédelmi jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, naih.hu) nyújthat be panaszt.
 • A személyes adatai kezelésével összefüggésben Önnek okozott kár megtérítése érdekében az illetékes bírósághoz fordulhat.

Automatizált döntéshozatal

 • Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor.

Kapcsolattartás adatvédelmi kérdésben

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatást (beleértve az Ön érintetti jogaival kapcsolatos tájékoztatást is) az adat@asahibeer.hu e-mail címre küldött e-maillel kérhet az adatkezelőtől.

Dreher Sörgyárak Zrt.

adatkezelő